Centrum voľného času Božej tváre

O nás

Naša história

Dňom 1. 1. 2006 Ministerstvo školstva zaradilo CVČ Božej tváre, zriadené Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Martin – Sever, do siete škôl a školských zariadení MŠ Slovenskej republiky. Sme výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého poslaním je počas celého roka ponúkať našim deťom, mládeži, dospelým, ale i tým skôr narodeným voľnočasové aktivity a s ich pomocou rozvíjať osobnosť, telesné schopnosti a duchovné hodnoty.
Veľmi dobre vieme, koľko energie a rôznych talentov sa v nás i našich deťoch skrýva. Chceme ich aj touto cestou motivovať, usmerňovať a rozvíjať pre radosť samotných detí aj nás.
Našu činnosť realizujeme prostredníctvom záujmových krúžkov ako i organizovaním jednorázových či pravidelne sa opakujúcich akcií, ktoré napomáhajú rozvoju nielen jednotlivcov, ale i celej farnosti.

Centrum voľného času Bt sa od 1. apríla 2007 presťahovalo do priestorov Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda pri Rímskokatolíckom kostole Martin – Sever.

Od 2. februára 2009 Centrum voľného času Božej tváre rozšírilo svoju činnosť a pôsobí vo forme záujmových krúžkov aj pri Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach.

Náš tím

Zriaďovateľ
Rím. – kat. farnosť Martin – Sever

Riaditeľka
Mgr. Jana Petrášová

Pracovná doba

Úradné hodiny:

pondelok: 13.00 – 17.00

utorok:     13.00 – 17.00

streda:      13.00 – 17.00

štvrtok:    13.00 – 17.00

piatok:      13.00 – 17.00

Herňa počas školského roka je prístupná deťom a rodičom v čase, kedy neprebiehajú v herni krúžky, je nutné sa informovať v centre.

Niekedy sme v centre prítomní aj v dopoludňajších hodinách, no našu prítomnosť si v tomto čase overte telefonicky.

Našu prítomnosť v centre si počas letných prázdnin overte telefonicky na tel. čísle pevnej linky 043/4288284 alebo na mobilnom čísle 0915776890.

Charakteristika

Centrum voľného času Božej tváre (CVČ BT) je kresťanské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého poslaním je počas celého roka ponúkať predovšetkým deťom a mládeži, ale aj ich rodičom, prípadne iným záujemcom voľnočasové aktivity napomáhajúce všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt i telesných schopností.
CVČ BT zabezpečuje taký program, ktorý im pomáha objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti, tvorivosť, v zmysle zásad zdravia a psychohygieny. Na tento cieľ sú zamerané rozmanité rekreačné a športové podujatia, kultúrno-spoločenské aktivity, záujmové krúžky, kurzy, atď., ako aj prázdninové tábory, zájazdy a iné oddychové akcie.

CVČ BT organizuje svoju činnosť formou záujmovej činnosti, ktorú realizujú interní aj externí pracovníci pod vedením riaditeľa CVČ BT prostredníctvom:

  • pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kurzoch, mládeže, rodičov s deťmi, duchovnej prípravy a vzdelávania detí a mládeže
  • príležitostnej činnosti vo forme jednorazových aktivít alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí
  • spoločenských akcií
  • vzdelávacej a informačnej činnosti za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb človeka
  • podpory mimoškolských aktivít a využitia voľného času
  • prázdninovej činnosti pre deti a mládež formou stálych, prímestských, putovných a víkendových táborov a sústredení, ako aj denných letných podujatí
  • pedagogického dozoru a organizačnej činnosti počas podujatí CVČ BT nariadených riaditeľom

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/15

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013-14

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti za kalendárny rok 2013

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2011.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2008